SAMEN KOMEN WE ERUIT

Met elkaar tot een oplossing komen

In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Bravoo:

drs. R. Venema
T 0416 28 31 03
E info@stichtingbravoo.nl

Onze externe vertrouwenspersonen

Ook de externe vertrouwenspersoon kan worden benaderd om de klager behulpzaam te zijn om tot een oplossing te komen en daarmee mogelijk een formele klacht te voorkomen.

Annelies de Waal
T 06 33 64 68 87
E anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
I www.vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers
T 06 48 08 87 74
E royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
I www.vertrouwenswerk.nl

Interne contactpersoon OBS de Touwladder

Binnen OBS de Touwladder hebben we een interne contactpersoon.

OBS de Touwladder

Sandra Sweep – Nieuwenhuizen
T 0416 27 52 54
E s.sweep@stichtingbravoo.nl

Bij de interne contactpersoon kunt u terecht met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school, bijvoorbeeld personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers e.d.

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. In dergelijke gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke landelijke klachtencommissie (LKC) om tot een oplossing te komen.

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191 3508 AD Utrecht
T 030 280 95 90
E info@onderwijsgeschillen.nl

Klik hier voor de laatste versie van de Klachtenregeling.

Klik hier voor de laatste versie van de Klokkenluidersregeling.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo