VERLOF EN LEERPLICHT

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook géén snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen
van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Het gaat hierbij in de meeste situaties om 1 dag:

  • een verhuizing van het gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een jubileum van bloed- of aanverwanten.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan u uitnodigen voor een gesprek en beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval volgt er meestal een boete.

Uitgebreide informatie

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. Heeft u specifieke vragen over verlofdagen? Leg uw vraag in dat geval neer bij de directeur (Agnes Coolen) van OBS de Touwladder.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo