DRAAG BIJ AAN ACTIVITEITEN

Oudervereniging de Touwladder

Als u een kind op OBS de Touwladder heeft bent u automatisch lid van deze oudervereniging. Tenzij u duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het wel of niet lid zijn van de oudervereniging heeft geen invloed op de toelating van uw kind op OBS de Touwladder.

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het (mede)organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan de Sinterklaas- en Kerstviering, het carnavalsfeest, de Paasactiviteit, de organisatie rondom de musical en de laatste schooldag. Deze activiteiten kosten geld. Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit is tevens de contributie is voor de oudervereniging.

 

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt via Parro doorgegeven aan alle ouders. Ouders van kinderen die na 1 januari 2024 instromen betalen een evenredig deel. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0124 8566 40 t.n.v. Oudervereniging de Touwladder onder vermelding van de voor- en achternaam en groep van uw kind.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo