Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Medezeggenschapsraad MR

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) geeft ouders en leerkrachten formeel en wettelijk een stem in het onderwijs. In deze wet zijn de rechten en plichten van de MR en het bevoegd gezag (bestuur) vastgelegd. Daarnaast is er een Medezeggenschapsreglement dat meer in detail bepaalde spelregels vastlegt.

Zo is bepaald hoe de MR is samengesteld; er moet een gelijke verhouding zijn tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding.

medezeggenschapsraad_plaatje.jpg

De MR van OBS De Touwladder en OBS de Start bestaat uit minimaal 4 personen, altijd een even aantal zijn en een gelijke verdeling ouder en personeel bevatten.

De MR-leden worden uit en door de geleding gekozen. Bij vergaderingen van de MR stelt de directie zich op als deskundig adviseur en heeft geen stemrecht. De MR is tevens blij dat zowel de Oudervereniging van OBS De Touwladder en die van OBS De Start hebben toegezegd om bij elke MR vergadering aanwezig te willen zijn. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Verslagen van de MR vergaderingen zijn te lezen op de site van de school.

In het MR-reglement is bepaald over welke onderwerpen de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Bij een groot aantal zaken moet de directie de medezeggenschapsraad om instemming vragen. Het kan dan gaan over zaken die te maken hebben met het schoolplan, schoolgids of activiteitenplan. Voor andere zaken heeft de directie het advies van de MR nodig; dit betreft dan bijvoorbeeld verandering van grondslag of doelstelling van de school, nieuwbouw of verbouwing. Natuurlijk kan de MR ook zelf met voorstellen ter verbetering komen.

Voor meer informatie over de MR verwijzen we u graag door naar de schoolgids van onze school.

Op dit moment bestaat de MR van OBS De Touwladder en OBS de Start betekent uit drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten van OBS De Touwladder en OBS De Start. Voor inhoudelijke informatie over hetgeen besproken is, zie Notulen en verslagen van de MR.


Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de MR als volgt samengesteld:

De oudergeleding:

gmr%20liggend.jpg

  • Simone Bosma (voorzitter)
  • Maaike van den Bersselaar (secretaris)
  • Sander van Son

De personeelsgeleding:

  • Anja Hesselberth
  • Sandra Sweep
  • Caren Derksen

In het Reglement is bepaald over welke onderwerpen de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsreglement MR Stichting BRAVOO

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR functioneert voor alle scholen binnen stichting Bravoo, dus niet alleen voor OBS De Touwladder. De onderwerpen die in de GMR aan de orde komen zijn schooloverstijgend.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bestuursformatieplan, de jaarrekening of een gemeenschappelijke aanpak van het ICT beleid. De GMR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, afkomstig uit de vier gemeenten binnen stichting Bravoo.